fbpx
Valikko Sulje

TerveysIdea Oy -verkkokaupan Asiakasrekisterin TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

TerveysIdea Oy
Vesangantie 68
40660 Jyväskylä

Yhteystiedot

Puhelin: +358 40 5339202
Sähköposti: kauppa(at)terveysidea.fi

Rekisterin nimi

TerveysIdea.fi henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät työ- ja asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä, kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

  • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä  tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
  • Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, tilaushistoria.
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
  • asiakaspalvelutiedot kuten asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä sekä annetut asiakaspalautteet.

Verkkopalvelun käytöstä keräämme seuraavia tietoja

  • asiakkaan käyttämästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten ip-osoite, ruudun koko, selainversio ja laitetyyppi
  • tiedot miten verkkopalvelua on käytetty, kuten kuinka kauan verkkopalvelua on käytetty, sivulatauksien tiedot ja miten verkkopalvelussa on liikuttu
  • tiedot uutiskirjeiden kautta avatuista sivuista

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan

Henkilötietojen säilytysaika

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioonottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä

Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käytämme henkilötietoja vain asiakassuhteeseen liittyvissä asioissa. Käytämme myös kolmansien osapuolien palveluita, joiden käytön yhteydessä kolmannet osapuolet saattavat myös käsitellä tietoja. Varmistamme tälläisissä tapauksissa tietojen oikean ja lainmukaisen käytön sopimuksin ja ohjeistamme tietoja käsitteleviä osapuolia henkilötietojen käsittelystä.

Voimme luovuttaa myös henkilötietoja kolmansille osapuolille mikäli kyseessä on asiakkaan tai käyttäjän turvallisuuden tai oikeuksien toteuttaminen, viranomaistiedusteluihin vastaaminen tai petoksien tutkiminen.

Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. MailChimp -sähköpostipalvelun tietosuojakäytänteistä voit lukea lisätietoja palvelun privacy -sivulta.

Evästeiden käyttö

Verkkosivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet helpottavat myös verkkosivuston käytön seurantaa.

Lisätietoa evästeiden käytöstä löydät Evästekäytännöt sivulta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus, milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevia pyyntöjä varten löytyvät kohdasta Yhteystiedot.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Varaamme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai kehittäessämme palveluamme. Muutoksista tiedotetaan verkkopalvelussamme ja kehotamme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

X